တအာင္းေဒသအတြင္း ေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာစာ

October 24, 2015 Admin 0

အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၃/၂၀၁၅ ရက္စြဲ။   ။ ၀၉ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ၁။ တအာင္းေဒသအတြင္း အမ်ားျပည္သူ အသက္အိုးအိမ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ၊  ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေစရန္ႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေစရန္ ဤေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၂။ ေငြေၾကးျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္းဖိုးရွိေသာပစၥည္းတစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳ၍ ေဘာလုံး ပဲြ၊ ယိုးဒယား […]

တအာင္းျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကျငာစာ

October 24, 2015 Admin 0

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၅ ရက္စြဲ။   ။ ၀၉ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပ (သို႔) အျခားေဒသတခုခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကသည့္ တအာင္းေဒသတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာ ဆိုးမ်ားမွ ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ၁။ ျပည္ပ […]

လက္ဖက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

October 24, 2015 Admin 0

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄/၂၀၁၅) ရက္စဲြ။    ။ ၁၅ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ၁။ လက္ဖက္လုပ္ငန္း ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လက္ဖက္စားသံုးသူမ်ား ေဘးဥပါဒ္ကင္းရွင္းသည့္ လက္ဖက္မ်ား ရရွိစားသံုးႏိုင္ရန္  လက္ဖက္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး   ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (က) လက္ဖက္အား ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစမည့္ အေရာင္ဆိုးျခင္း မျပဳရ။ (ခ) […]

တအာင္းေဒသအတြင္း လက္ဖက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

October 24, 2015 Admin 0

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၄/၂၀၁၅) ရက္စြဲ ။   ။ ၁၅ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ၁။    မိဘျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွးရႈ႕၍ တအာင္းေဒသတစ္ခုလံုး အားကိုးအားထားေသာ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ဖက္အတုျပဳျပင္ေရာေႏွာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (က)    လက္ဖက္အား အေရာင္ဆိုးျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ (ခ)    လက္ဖက္မဟုတ္သည့္ […]

တအာင္းေဒသတြင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ PSLF- အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

October 24, 2015 Admin 0

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ရက္စြဲ။   ။ ၀၉ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ တအာင္းေဒသတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူထုအားလံုး လူကုန္ကူးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးၾကီးမွ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ၁။ ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ […]

1 2