တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳ ဳိးတို႔၏ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

April 27, 2015 Admin 0

တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ ေရွးႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ရွင္သန္ တည္ရွိလာသည္ကို သမိုင္းအေထာက္အထား မ်ားစြာတြင္ေတြ႔ရွိရသည္။မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ဳိးႏြယ္ၾကီး မွ ၾသစၾသစ္ လူမ်ဳိး-ၾသစၾတိဳနီးရွန္းႏွင့္ ၾသစၾတိဳေအရွတစ္ ဘာသာစကားေျပာၾကေသာ မြန္-ခမာ မ်ုိးႏြယ္ စုျဖစ္ေသာ တအာင္း လူမ်ဳိးတို႔သည္ တရုတ္ျပည္ ယန္စီက်န္းျမစ္ဝွမ္းေဒသတို႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္တိုးဝင္လာျခင္းႏွင့္ စစ္ေဘးဒါဏ္တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ […]