ေၾကာ;ကႅာင္း တားတုီင္အြံရ္ဒါင္း ခူန္ခ်ဳ တားအဘုင္ ဆငည္းယူိဝ္,တုီက္ဝွီဴန္း တံပ္နာန္းတအာင္း

ဆငည္း (၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၈)


မူရင္း PDF File အား Krawh Tam PSLF-TNLA Chairman for TNRD 55 ဤေနရာတြင္ download ရယူနုိင္ပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*