မန္တုံၿမိဳ႔နယ္တြင္ TNLA တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၄ ခု

ယေန႔ညေနပိုင္း ၁၆း၀၅ မွ ၁၆း၄၅ အခ်ိန္တြင္ တအာင္းေဒသ၊ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ နမ္႔ပါက်ဳိင္ရြားအနီးတြင္ TNLA တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၆၇)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔  တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ တာမိုးညဲၿမိဳ႔နယ္ခြဲ နံနက္ ၅း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ အထိ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ ၁၆း၀၅ မွ ၁၆း၄၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နံနက္ပိုင္း TNLA, KIA, MNDAA တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲသည္ ညေန ၁၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉ ၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉ ၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၉ ၄၇၁၃၂၁၁၈၊ ၀၆၉၂ ၆၂၂၄၈၅၈