ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဗဟိုအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး တားဂူဂ်ားအား ‘တအန္းျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာအမိန္႕’ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရုပ္သံ